Trgovina: Katalogi

Stari bogovi obmolknejo
Šentviška planota v arheoloških dobah

V razstavnem katalogu avtorji arheologi Miha Mlinar, Boštjan Laharnar, Marzia Vidulli in Anna Crismani predstavljajo arheološko podobo Šentviške planote, kraške planote med osrednjo Tolminsko in Idrijsko-Cerkljanskim, ki je bila zaradi položnih in dovolj rodovitnih površin, pašnikov ter gozdov že zgodaj privlačna za naselitev. Najzgodnejšo stalno poselitev povezujemo z železnodobno svetolucijsko skupino v času med 6. do 4. st. pr. n. št. Železnodobni kolonisti so uredili naselbine (Vrh gradu pri Pečinah) in grobišča (Na Dobcu in Lipce/Prevala pri Šentviški Gori, Jerovca). Tedaj sta zaživeli tudi kultni mesti na Berlotovem robu in Vrh gradu pri Pečinah, kar dokazujejo imenitni darovani predmeti (npr. bronasti antropo-ornitomorfni obesek, odlomek bronaste situle z venetskim napisom, srebrna ovratnica s tremi vozli, srebrni daritveni ploščici). Obe kultni mesti sta ob rimski osvojitvi odigrali dramatično vlogo, verjetno kot zadnja oporišča samostojnosti železnodobnih skupnosti. Ko so stari bogovi tam obmolknili, se je dvignil krščanski sv. Vid, ki ga Planota še danes nosi v svojem imenu.

Avtorji kataloga: Miha Mlinar, Boštjan Laharnar, Marzia Vidulli, Anna Crismani
Oblikovanje: Ana Hawlina

Izdal: Tolminski muzej, 2018
96 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 12.00 €

Posočje 1945-1947
Katalog razstave ob 70. obletnici vzpostavitve slovenske zahodne meje

V publikaciji etnologinje Karle Kofol je predstavljeno skoraj triletno povojno obdobje, ko se je v visokih političnih krogih odločalo o nadaljnji usodi najzahodnejšega dela slovenskega etničnega ozemlja. Julijska krajina je bila tedaj razdeljena na dve upravni coni: cona A je bila pod upravo anglo-ameriških vojaških sil, cono B so upravljale jugoslovanske vojaške oblasti. Upravna in politična razmejitev tega območja se je močno odražala tudi v vsakdanjem življenju prebivalcev Julijske krajine. V katalogu, ki je opremljen z bogatim slikovnim gradivom in se nanaša predvsem na zgornje Posočje, so tako predstavljeni posamezni segmenti tedanjega vsakdana: gospodarstvo, povojna obnova in preskrba, uprava, zdravstvena oskrba, šolstvo, družabno in kulturno življenje ter močna politična trenja, podprta z vsestransko propagandno aktivnostjo, ki so razdvajala ljudi in jim onemogočala mirno vsakdanje življenje.    

Oblikovanje: Ana Hawlina

Izdal: Tolminski muzej, 2018
68 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 10.00 €

Prapoti skozi praproti
Arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice

V katalogu arheološke razstave Prapoti skozi praproti poskušamo z drobnimi arheološkimi najdbami prikazati življenje v strmih bregovih dolin Tolminke in Zadlaščice pred tisočletji, življenje ob starih gorskih poteh – prapoteh, ki so Tolminsko povezovale z Bohinjem in ostalimi območji. Prav najstarejši, mezolitski najdišči na Pretovču in v Čadrgu sta skriti pod praprotjo, zato Prapoti skozi praproti.

Avtorja kataloga: Miha Mlinar in Matija Turk
Avtorji dodatnega besedila: Mirjam Bajt Leban, Andrej Ferletic, Nina Gartner, Katja Kavkler, Viljem Kuhar, Petra Leben-Seljak, Tjaša Tolar
Oblikovanje: Ana Hawlina

Izdal: Tolminski muzej, 2016
87 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 10.00 €

Javorca 1916-2016
Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci - Sto let "bazilike miru"

Monografija je izšla ob razstavi in stoletnici cerkve v Javorci, zgrajene med prvo svetovno vojno ob robu soškega bojišča. Prevedena je v nemški jezik, vsebinsko pa razdeljena na štiri sklope. Uvodne besede sta zapisala Uroš Brežan, župan Občine Tolmin, in msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof. Drugi sklop sestavljajo prispevki treh avtoric: Damjana Fortunat Černilogar je v članku z naslovom Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – Sto let "bazilike miru" predstavila zgodovino cerkve, Ernesta Drole je prispevala članek Konservatorsko-restavratorski posegi na spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci, Jelka Pirkovič pa dva, enega z naslovom Cerkvena arhitektura in nova umetnost (art nouveau) z začetka 20. stoletja in drugega z naslovom Spominska cerkev Sv. Duha in njene evropske vrednote.
V tretjem sklopu so predstavljene tri osebnosti, ki so odigrale pomembno vlogo pri gradnji cerkve v Javorci. Delo Remigiusa Geylinga (1878—1974) sta najprej osvetlila njegova vnuka Jutta Geyling in Michael Geyling, nato pa v krajših člankih še Damjana Fortunat Černilogar (Nadporočnik Remigius Geyling, dunajska osebnost iz sveta umetnosti) in Alexandra Steiner - Strauss (Remigius Geyling – Njegovo ustvarjanje za oder po letu 1918). Jablonszkega in Perathonerja je v zapisih Topničar Géza Jablonszky (1876—1945), madžarski gradbenik in Topničar Anton Perathoner (1888—1965), južnotirolski rezbar predstavila Damjana Fortunat Černilogar.
Zadnji sklop nosi naslov Knjiga mrtvih; gre za objavljen seznam 2565 imen padlih avstro-ogrskih vojakov, ki so izpisana na hrastovih ploščah v spominski cerkvi Sv. Duha v Javorci.

Izdal: Tolminski muzej, 2016; 1. ponatis 2016; 2. ponatis 2018
135 barvnih strani

Jezik: slovenski in nemški

 

Cena: 20.00 €

V zaledju soške fronte
Katalog razstave

Katalog spremlja istoimensko razstavo, ki je plod sodelovanja petih kulturnih ustanov: treh arhivov in dveh muzejev; vsaka od njih je h končni podobi razstave in kataloga dodala svoj delež arhivskega gradiva ali muzejskih predmetov.

Soška fronta je v katalogu predstavljena v nekoliko drugačni luči. Namesto v prve linije pozicijskih bojev je pogled usmerjen v zaledje, ki je imelo za vojaške akcije na frontni črti izredno velik pomen. Poleg vojakov, ki so grozote spopadov doživljali na fronti, je v njenem zaledju vso težo vojne neposredno doživljalo tudi civilno prebivalstvo. Življenje in trpljenje enih in drugih je v katalogu predstavljeno s fotografijami in dokumenti ter krajšimi teksti različnih avtorjev.

Urednica: Judita Šega
Izdali in založili: Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Gornjesavski muzej Jesenice in Tolminski muzej, 2015
Obseg: 60 barvnih strani
Jezik: slovenski, povzetek v angleškem, nemškem, italijanskem in ruskem jeziku

Cena: 5.00 €   Razprodano!

Človek in vojna
Katalog razstave ob stoletnici začetka bojev na Soči in sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne

Katalog je dopolnitev istoimenske razstave, ki je bila v Tolminskem muzeju odprta junija 2015. V njem so poleg slikovnega gradiva objaljeni daljši in izčrpnejši teksti, ki dopolnjujejo nekoliko krajša besedila objavljena na razstavi. Čeprav je vsebina razstave vezana na obdobje prve svetovne vojne, je njeno sporočilo in razmislek, ki ga ponuja, bistveno širši. Avtorica je v ospredje zanimanja postavila človeka, brezimnega posameznika, ki je, potisnjen v neusmiljeno vojno kolesje, ne glede na čas in prostor, soočen s povsem enakimi stiskami. Poleg opisa vojaškega življenja in usod civilnih prebivalcev, ki so se znašli na območju soške fronte, je v knjigi govora tudi o politični klimi v Evropi pred začetkom vojne, o vojnem oporečništvu ter o moči propagandnega sistema, ki je krepil podporo vojni in oblikoval javno mnenje.

Besedilo: Karla Kofol                                                                                                                  
Oblikovanje: Polona Zupančič

Izdal Tolminski muzej, 2015                                                                                                   
40 barvnih strani, slovenska in angleška izdaja

Cena: 6.00 €

Kot nekoč: Breginjski kot v arheoloških dobah
Katalog arheološke razstave

V katalogu Kot nekoč: Breginjski kót v arheoloških dobah je strnjeno prikazana arheološka podoba Breginjskega kóta, območja na skrajnem severozahodu Slovenije, med Stolom in Mijo, ki je kulturno vezan na sosednjo Benečijo. Predstavljen je rezultat raziskav, ki so obsegale tako arheološke topografske oglede, študijo že objavljenih najdb in najdišč, še živo ustno izročilo ter novo zabeležene najdbe. Obravnavane arheološke predmete hranijo Tolminski muzej, Narodni muzej Slovenije in posamezni zbiralci iz Breginja.

Katalog obsega 56 strani, ključni sta poglavji Sprehod po arheoloških najdiščih Breginjskega kóta in Arheološka podoba Breginjskega kóta s katalogom najdb.
Avtorji: Miha Mlinar, Teja Gerbec, Boštjan Laharnar, avtor predgovora: Jožef Školč
Oblikovanje: Ana Hawlina
Izdal: Tolminski muzej, 2014

Cena: 8.00 €

Vihar sovražen svet pretresa
Bosansko-hercegovski vojaki na soški fronti, katalog razstave ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne

V razstavnem katalogu istoimenske razstave je uvodoma objavljen prispevek Možje s fesi na soški fronti in v delih likovnih umetnikov avtorja Huseina Sejka Mekanovića, umetnostnega zgodovinarja iz Bosne in Hercegovine. Sledi katalog razstave avtorice Damjane Fortunat Černilogar.

Izdal Tolminski muzej, 2014
55 barvnih strani, slovensko-angleška izdaja

Cena: 14.00 €

Tolminska v času punta
Zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013

Zbornik Tolminska v času punta na 208 straneh velikega formata prinaša osem prispevkov, ki vsak iz svojega zornega kota osvetljujejo čas in razmere ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja. Članka droktorjev Igorja Sapača in Boruta Juvanca govorita o arhitekturni podobi Tolminskega gospostva, dr. Eva Holz podrobneje predstavlja cestno omrežje v gornji Soški dolini, Janja Hiti in Ines Hvala pišeta o prehranjevalnih navadah tedanjega časa, Marija Terpin Mlinar pa o vlogi čipk v oblačilni kulturi. Pomembne novosti pa prinašajo predvsem trije prispevki. Mag. Drago Trpin v zborniku prvič objavlja podatke iz doslej malo poznanega urbarja za leta 1700 do 1709, mag. Damjana Fortunat Černilogar podrobneje predstavlja rodbino Coronini in doslej nepoznan zapuščinski inventar Coroninijevega dvorca v Tolminu iz leta 1774, dr. Dragica Čeč pa ob koncu na podlagi dunajskih in graških arhivskih virov podrobno opisuje kazensko pravo tedanjega časa in potek sodnega procesa proti enajstim obglavljenim tolminskim puntarjem.

Zbornik, opremljen s številnimi fotografijami, vsebinsko dopolnjuje muzejsko razstavo Nad Gorico po pravico, ki smo jo v Tolminskem muzeju postavili ob 300-letnici punta, ter obenem prinaša nove podatke in ugotovitve o tem odmevnem obdobju naše preteklosti. Obsežno na novo odkrito in večinoma še neobdelano arhivsko gradivo, ki ga je izbrskal prof. Janez Dolenc in ga še vedno odkrivajo tudi drugi raziskovalci, pa nedvomno skriva še veliko pomembnih podatkov, tako da zgodba o tolminskem puntu zagotovo še ni zaključena.

Cena: 20.00 €

Komu so zvonili
Katalog arheološko-etnološke razstave

V katalogu Komu so zvonili je prikazan izbor bronastih, železnih ter medeninastih zvoncev in zvončkov iz arheološke ter etnološke zbirke in depojev Tolminskega muzeja. Nekaj bronastih primerkov z arheoloških najdišč Loke – Kolenovica in Ajdovščina je prispeval Goriški muzej.
Ker je posoški prostor že od davnine vezan na poletno planinsko pašo in pašo na domačih pašnikih, je večidel obravnavanih primerkov živinskih zvoncev. Prav z bronastimi rimskodobnimi zvonci iz Vipavske doline so prikazana tudi najdišča, ki s planinskim pašništvom nimajo skupnih točk.

Avtorja kataloga: Marko Grego in Miha Mlinar
Oblikovanje: Marko Grego
Fotografije: Marko Grego
Risbe: Teja Gerbec
Konservacija in restavriranje razstavnih predmetov: mag. Jana Šubic Prislan (Goriški muzej), Marko Grego
Jezikovni pregled: Polona Hadalin Baša
Tisk: Medium Žirovnica
Naklada: 300 izvodov

Izdal: Tolminski muzej, 2012
Slovenska izdaja, 48 strani

Cena: 8.00 €

Tolminski punt 1713
La rivolta dei Tolminotti 1713

Ob razstavi stripa Tolminski punt 1713 je Tolminski muzej izdal še barvno knjižno obliko stripa, ki je natisnjena v slovenskem in italijanskem jeziku.
Tolminski kmetje, ki so si prizadevali za oprostitev prehudih bremen, iskali pravico za storjene krivice, predvsem pa želeli poskrbeti za boljši jutri, so se leta 1713 prvi uprli proti državni oblasti in državnim bremenom. Tragično zgodbo tolminskih kmetov je tokrat v stripovski pripovedi oživil Remigio Gabellini.

Avtorica uvodnih misli: Damjana Fortunat Černilogar

Izdal: Tolminski muzej, 2012
32 strani, slovensko-italijanska izdaja

Cena: 8.00 €

Keltskih konj topòt:
Najdišče Bizjakova hiša v Kobaridu

Katalog obravnava najdbe z najdišča Bizjakova hiša v Kobaridu, ki je bilo odkrito med arheološkim nadzorom nad gradbenimi deli na Gregorčičevi ulici leta 2010. Zakop konjev, skupaj z orožjem in drugimi predmeti keltskih bojevnikov, predstavlja izjemno najdbo za arheologijo Posočja, Slovenije in srednjeevropskega prostora. Najdišče je na osnovi najdb umeščeno na začetek mlajše železne dobe, t.j. v čas okoli leta 300 pr.n.št.

Avtor uvoda: Andrej Gaspari
Avtor poglavja Analiza živalskih kostnih ostankov: Borut Toškan
Oblikovanje kataloga: Gaya Cerkno

Izdal: Tolminski muzej, 2012
78 strani, slovensko-angleška izdaja

Cena: 12.00 €

Naplavine obsoške zgodovine
Vodnik po stalni razstavi Tolminskega muzeja

Naplavine obsoške zgodovine je stalna razstava Tolminskega muzeja, odprta leta 2003. Obsega arheološki, zgodovinsko-etnološki in umetnostnozgodovinski del. V vodniku je v strokovno poljudnem jeziku opisana bogata tisočletna zgodovina Posočja, od kamene dobe do 20. stoletja. Podrobneje so opisani mejniki in dogodki, ki so zaznamovali ta prostor.
Avtorji besedil: mag. Damjana Fortunat Černilogar, mag. Miha Mlinar, Marko Grego, Karla Kofol, Silvester Gaberšček.
Oblikovanje in priprava za tisk: Marko Grego.

Izdal Tolminski muzej, 2011
81 barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 10.00 €

Ciril Kosmač in film Na svoji zemlji
Posebna izdaja ob 100-letnici rojstva in 30-letnici smrti pisatelja Cirila Kosmača

Leto 2010 smo Primorci posvetili pisatelju Cirilu Kosmaču, ki se je leta 1910 rodil na Tolminskem, na Slapu ob Idrijci. Dolina, v kateri je odraščal, in ljudje, ki so tu živeli, so mu vtisnili trajen pečat in mu bili glavni vir pisateljskega navdiha. Kar nekaj njegovih literarnih likov in del je zaživelo tudi na filmskem platnu in gledaliških odrih. Prvi izmed štirih filmov, posnetih po njegovi literarni predlogi, je film »Na svoji zemlji«, ki je nastal leta 1948 pri tedanjem Triglav filmu v Ljubljani. To pa ni bilo le prvo na platno preneseno Kosmačevo delo, ampak tudi prvi igrani zvočni celovečerni film, posnet v slovenskem jeziku.
V katalogu razstave, posvečene filmu »Na svoji zemlji«, je v prvem prispevku podrobno predstavljeno nastajanje in snemanje filma, ki je delno potekalo v vaseh Grahovo in Koritnica v Baški grapi, v drugem prispevku pa je govora o sodelovanju Cirila Kosmača v tedanji slovenski filmski produkciji. Oba prispevka sta prevedena tudi v italijanski jezik.

Izdal Tolminski muzej, 2010
20 barvnih strani, slovensko-italijanska izdaja

Cena: 2.00 €   Razprodano!

Rudi Skočir
Katalog likovne razstave, postavljene ob avtorjevi 60-letnici

Akademskega slikarja Rudija Skočirja, rojenega leta 1951 na Kamnem pri Kobaridu, zaznamuje edinstvena in prepoznavna likovna govorica, polna barv ter raznovrstne simbolike in metaforike. Na razstavi ob svojem življenjskem jubileju se je avtor predstavil s premišljenim izborom del, na katerih dominira njegov priljubljeni motiv, ženska.
V bogato opremljenem barvnem katalogu se nahaja 47 reprodukcij izbranih del, odlično spremno besedo o Skočirjevi ustvarjalni poti z naslovom »Pasijon, vigilija in lepota bivanja in spoznanja« pa je napisal njegov dolgoletni prijatelj Janez Kavčič. Ob tem se v katalogu nahajajo še avtorjevi biografski podatki, obsežen seznam samostojnih in skupinskih razstav, knjižnih ilustracij in pomembnejših javnih del ter seznam prejetih nagrad in priznanj.

Izdal Tolminski muzej, 2011
110 barvnih strani, trda vezava, slovensko-angleška izdaja

Cena: 10.00 €

Vojske, orožje in utrdbeni sistemi v Posočju
Zbornik, ur. Karla Kofol

Dvanajst prispevkov različnih avtorjev govori o orožju, utrdbah ter številnih zavojevalcih, osvajalcih in braniteljih ozemlja ob zgornjem toku reke Soče. V uvodnem članku je Damjana Fortunat Černilogar podala pregled utrdb in utrdbenih sistemov iz Posočja od 3. do 20. stoletja. Članki arheologov Mihe Mlinarja, Andreja Gasparija, Beatriče Žbona Trkman in Fabrizia Bressana govore o orožju iz prazgodovinskih obdobij, rimski vojski ter srednjeveškem hladnem in strelnem orožju s tolminskega gradu.
V naslednjih štirih prispevkih so podrobneje predstavljeni različni vojaški objekti, ki so služili za nastanitev vojske, predvsem pa v obrambne namene. Trdnjavo Kluže je predstavil Fedja Klavora, o trdnjavi na Predelu je pisal Vasja Klavora, Damjana Fortunat Černilogar je predstavila vojašnice v Gornjem Posočju. Karla Kofol se v svojem članku posveča gradnji italijanskega utrdbenega pasu, imenovanega Alpski zid ter varovanju in utrjevanju rapalske meje.
Zaključni štirje prispevki se nanašajo na obdobje med začetkom 2. svetovne vojne in ustanovitvijo države Slovenije. Blaž Torkar razpravlja o sodelavcih zavezniških tajnih služb iz zgornje soške doline, Marko Klavora predstavlja življenje v času zavezniške vojaške uprave v Posočju med leti 1945—1947, Dušan Mijanović pa se osredotoči na življenje in navade oficirjev jugoslovanske ljudske armade na Tolminskem. Vito Berginc in Roman Medved knjigo zaključita z zgodovinskim pregledom in opisom delovanja Teritorialne obrambe v Posočju.

Izdal in založil Tolminski muzej, 2008
212 barvnih strani, slovenska izdaja s povzetki v angleškem jeziku

Cena: 15.00 €

Izginjajoča stavbna dediščina
Šentviška planota, zgornja Baška grapa in območje Trebuše, katalog razstave

V katalogu istoimenske razstave je predstavljenih več prispevkov, ki govore o kulturni krajini in stavbarstvu na območju Šentviške planote, zgornje Baške grape in Trebuše. V prvem prispevku z naslovom V sozvočju z naravo avtorice Darje Pirih, je govora o razvoju kulturne pokrajine na tem območju, drugi članek avtorice Andrejke Ščukovt, pa prinaša opis značilnosti t.i. škofjeloško-cerkljanskega stavbnega podtipa, ki je prevladujoč v tem najvzhodnejšem delu občine Tolmin. V nadaljevanju sledita še dva krajša prispevka z opisom bivalne kulture in načina življenja na Petrovem Brdu in v krajih v dolini Idrijce, v zaključnem prispevku z naslovom Kulturna dediščina, njena zaščita in vloga v prostoru pa je podana predstavitev varovanja nepremične stavbne kulturne dediščine, ki ga na tem območju izvaja Območna enota ZVKD v Novi Gorici. Besedilo dopolnjujejo številne ČB fotografije in risbe značilnih stavb, ki jih je še moč videti v obravnavanih vaseh.

Izdal Tolminski muzej, 2008
40 ČB strani, slovenska izdaja

Cena: 5.00 €

Na svoji zemlji - 60 let kasneje
Katalog razstave ob 60-letnici prvega slovenskega zvočnega igranega celovečernega filma

Tolminsko in širšo Primorsko povezujejo s prvim slovenskim zvočnim igranim celovečernim filmom številne vezi. Filmska zgodba, katere avtor je tolminski rojak, pisatelj Ciril Kosmač, govori o usodi tolminske vasi v času fašizma in o odhodu domačinov v partizane. Scenarij je postavljen v Baško grapo, kjer je bil posnet tudi velik del filma. Tolminski muzej je 60-letnico nastanka filma obeležil z manjšo razstavo, ki govori o okoliščinah, v katerih je bil film posnet, ter o avtorjih in igralcih, ki so ga ustvarili. Manjši istoimenski katalog razstave pa prinaša dva krajša prispevka. Prvi, avtorice Karle Kofol, nosi naslov Ciril Kosmač, sopotnik slovenskega filma, drugi, katerega avtorica je Marta Rau Selič, pa govori o manj znanih dejstvih izpred 60 let, ko je bil film posnet. Poleg fotografij s snemanja so v katalogu objavljeni tudi barvni plakati treh filmov, za katere je scenarije napisal Ciril Kosmač.

Izdal Tolminski muzej, 2008
16 barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 2.00 €   Razprodano!

Zaklad svetolucijske situle
Konservacija, restavriranje, raziskave in ovrednotenje najdbe, katalog razstave

Ob arheološki razstavi je Tolminski muzej izdal dvojezično brošuro z istoimenskim naslovom Zaklad svetolucijske situle / Treasure of Most na Soči situla. Brošura je hkrati zbornik in katalog začasne razstave, v kateri predstavljamo zgodbo enega samega muzejskega predmeta, nasploh največjega, kar jih hrani arheološka zbirka Tolminskega muzeja. S prispevki dr. Josipa Korošca, Bete Benko, mag. Jane Šubic Prislan in Mihe Mlinarja smo skrivnost in lepoto velike bronaste situle z Mosta na Soči poskušali približati tako strokovni javnosti kot ljubiteljem arheologije.

Izdal: Tolminski muzej, 2007                                                                                                                                                                 52 barvnih strani  

Jezik: slovenski, angleški                                                                                                                                                             

 

Cena: 6.00 €

Soška fronta 1915–1917
Ob 90-letnici zadnjih bojev na Soči, katalog razstave

V razstavnem katalogu istoimenske mednarodne slovensko-češke razstave sta uvodoma predstavljena sodelovanje s češkim narodom v preteklosti ter udeležba čeških vojakov na soškem bojišču. Tolminski muzej je skozi zgodbe treh avstro-ogrskih vojakov s soškega bojišča z razstavo ponudil vpogled v vojno morijo na Soči in življenje v vojnih razmerah. Bogato fotografsko gradivo, ki so ga nekdanji vojaki zapustili dedičem, se z razstavo v Tolminskem muzeju tako prvič predstavlja širši javnosti. Dr. tehniških znanosti, ing. Klemens Melicher je v svoj album shranil številne fotografije o gradnji ceste v Polog ter z vojaških položajev v okolici Tolmina. Fotografije Franza Aignerja prikazujejo položaje z območja Krnskega pogorja, Tolminske kotline ter Podmelca in Klavž. Slikovno gradivo Eugena Krausza – Lazareviča pa priča o položajih v okolici Mosta na Soči in Modrejc.

Izdal Tolminski muzej, 2007
100 barvnih strani

Jezik: besedilo v slovenskem, nemškem in italijanskem jeziku, povzetek v angleškem in češkem jeziku

Cena: 10.00 €   Razprodano!

Tolminsko mostišče
Ob 90. letnici prvih bojev na soški fronti, katalog razstave

Izdal Tolminski muzej, 2005
64 črnobelih fotografij, slovensko - nemška - italijanska izdaja

Cena: 4.00 €

Nove zanke svetolucijske uganke
Katalog razstave

Izdal Tolminski muzej, 2002
53 barvnih strani, slovensko-angleška izdaja

Cena: 7.69 €   Razprodano!

Bad adn
Katalog razstave

Vladimir (Frederic) Kaučič, bolj poznan kot Jean Vodaine, se je rodil 6. julija 1921 v Volčah pri Tolminu. Leta 1924 se je s starši preselil v pokrajino Moselle v Franciji in se tam izučil čevljarske obrti, s katero se je ukvarjal že njegov oče. Svojo prvo pesniško zbirko je objavil leta 1947. Istega leta si je kupil tudi tiskarski stroj. Leta 1961 je objavil prvo številko literarne revije "Dire", v naslednjih letih pa je tudi slikal, pisal poezijo, oblikoval plakate, tiskal knjige in razstavljal. Poleg različnih priznanj in nagrad za svoje delo je leta 1999 prejel še odlikovanje reda viteza umetnosti in literature, leta 2000 po so po njem poimenovali ulico v kraju Baslieux.

Ob bogati biografiji in bibliografiji Jeana Vodainea katalog prinaša še dva obsežnejša članka, prvega o njegovem delu v tipografiji, drugega pa o njegovem prijateljevanju s fotografom in prevajalcem Venom Pilonom.

Izdala Tolminski muzej in Pilonova galerija, 2002
76 barvnih strani, slovensko–francoska izdaja

Cena: 9.00 €

Naročilo artiklov iz muzejske trgovine
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1.1., 1.11. in 25.12.
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli: 4 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 3 €
predšolski otroci: brezplačno
družine z otroki do 15 let: 7 €
skupine
odrasli, upokojenci: 3 €
otroci, dijaki, študenti: 2 €

Tolminski muzej, občasna razstava
odrasli: 2 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 1 €
FacebookRSS