Trgovina: Knjige

Zadnja bitka na Soči 1917

Zgodovinar dr. Blaž Torkar in podpolkovnik Miha Kuhar v knjigi Zadnja bitka na Soči 1917 poglobljeno predstavita 12. soško ofenzivo, ki je bila nedvomno kompleksna in zahtevna vojaška operacija tako z vidika načrtovanja in organizacije kot tudi načina izvedbe. Nemški strategi so v tej ofenzivi udejanjili nov stil vodenja in poveljevanja, t. i. Auftragstaktik, gorsko bojevanje in taktiko prodora.

Izdala in založila Mohorjeva družba iz Celovca, 2018

Jezik: slovenski

 

 

Cena: 29.90 €

Kobariška republika

"Kobariška republika je eno izmed prelomnih dogajanj v obdobju druge svetovne vojne, natančneje narodnoosvobodilnega boja na tleh zahodne Slovenije. Po kapitulaciji Italije septembra 1943 je v času splošne partizanske vstaje na Primorskem nastalo obsežno osvobojeno ozemlje, ki je imelo središče v Kobaridu. Poleg temeljnih vojaških in obrambnih so se na osvobojenem ozemlju opravljale tudi politične in druge družbene naloge v pogojih, ko je pretila stalna nevarnost, da nemški vojaški vdor zamenja svobodo z okupacijo." S temi besedami je knjigo na pot pospremil zgodovinar dr. Branko Marušič in obenem poudaril, kako važno je obuditi spomin na viharne dni jeseni 1943 in takratni čas vključiti v razmišljanja in dejavnosti naših dni.
Avtor knjige Zdravko Likar se je temu obdobju naše zgodovine temeljito posvetil. V knjigi najprej opiše splošno situacijo tistega časa, nato pa na osnovi različnih dokumentov in pričevanj podrobno razdela ustroj in delovanje Kobariške republike. Posebej izpostavi tudi osebnosti, ki so bile zaslužne za njeno ustanovitev in delovanje. Dodan je obsežen seznam virov in literature, vsebino dopolnjujejo črno-bele fotografije.

Založnika:
Fundacija Poti miru v Posočju
Združenje borcev za vrednote NOB Bovec, Kobarid, Tolmin

Leto izdaje: 2018
157 črno-belih strani

Jezik: slovenski

Cena: 15.00 €

Zgodba o Sv. Florjanu

Knjiga izpod peresa častnega poveljnika Gasilske zveze Gornje Posočje in dolgoletnega poveljnika Gasilske zveze Tolmin Viktorja Kavčiča prinaša zanimivo predstavitev sv. Florjana, svetnika, ki so ga za svojega vzeli gasilci. Avtor se je poglobil v zgodbo svetnika in raziskal, od kod ta lik izvira, kako so ga skozi zgodovino častili in tudi kako je uradno postal zavetnik gasilcev. Dopolnil jo je s številnimi barvnimi fotografijami.

Izdala in založila Gasilska zveza Tolmin, 2018
98 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 15.00 €

Vojska nas ne vzame
Vojaška in begunska korespondenca družine Valentinčič med prvo svetovno vojno

Knjiga prinaša vpogled v "Žvanovo škatlo", škatlo, ki jo je od svojih prednikov podedovala Majda Valentinčič in v kateri so se ohranili dragoceni dokumenti, večinoma vezani na čas prve svetovne vojne. Gre za pisma, dopisnice, razglednice ter nekaj fotografij in drugih pisnih virov, ki jih je v škatlo vestno spravljala Terezija Valentinčič. Večina pošte je naslovljena nanjo, nekaj pa tudi na druge člane družine Valentinčič s Kozaršč na Tolminskem, ki je med prvo svetovno vojno delila usodo mnogih primorskih družin: mlada sinova sta morala v vojsko, ostali družinski člani pa v begunstvo. Prav s pomočjo pošte so po različnih krajih razkropljeni člani družine ohranjali medsebojne stike: če je vojna že uničila njihov dom, ni smela uničiti še tistega najbolj dragocenega - družinskih vezi.

Za prepis izbrane rokopisne korespondence in vezni tekst je poskrbela Majda Valentinčič. Vsebino knjige smiselno dopolnjujejo številne fotografije, dodana pa so še pojasnila za lažje razumevanje besedil, ki so jih pisale jezika ne najbolj vešče roke in so zato pogosto polna narečnih izrazov, popačenk in tujk, zlasti iz vojaškega žargona.

Izdal in založil Tolminski muzej, 2017
72 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

Cena: 6.00 €

Vode (še) dovolj
Zbornik o vodah na Tolminskem

Voda je v življenju slehernega od nas v taki ali drugačni obliki neprestano prisotna. Kljub temu, ali pa ravno zato, so se začele različne stroke in politiki z njo, z vidika ohranjanja ter zagotavljanja za vse ljudi, intenzivneje ukvarjati šele v zadnjih desetletjih.
Širitev družbenega zanimanja za to temo, predvsem pa vsakodnevno soočanje z negativnimi posledicami prekomerne in brezbrižne rabe vode ter opuščanje nekdanje samooskrbe, je spodbudilo tudi naše raziskovalno zanimanje. V Tolminskem muzeju smo tako že leta 2014 organizirali študentski raziskovalni tabor z naslovom Voda, vir življenja, ki je potekal na Šentviški planoti in je vključeval študente različnih strok. Strokovni izsledki biološke, arheološke, etnološke in geografske skupine tvorijo osrednji del zbornika, tem pa je dodanih še sedem drugih prispevkov, ki govore o rabi, družbeni pojavnosti in prisotnosti vode na širšem Tolminskem. Knjiga je torej skromen prispevek k boljšemu zavedanju o pomembnosti in dragocenosti vode za slehernega izmed nas. Skupaj z vodo smo od prednikov podedovali tudi znanje o njeni rabi, in naša dolžnost je, da jo v čim boljšem stanju zapustimo prihodnjim rodovom, saj brez nje preprosto ne gre!

Prispevki v zborniku:

Gregor Torkar: Favna kalov in drugih vodnih virov Šentviške planote
Miha Mlinar: Pomen vode v arheoloških dobah Posočja
Karla Kofol: Vodooskrba domov na Šentviški planoti pred dograditvijo javnega vodovoda
Pavel Četrtič: Voda v vaseh pod Krnom in Matajurjem
Barbara Ivančič Kutin: Folklorne pripovedi o izginulih jezerih
Blaž Komac: Voda, povzročiteljica naravnih nesreč
Vode poplavljajo - časopisne vesti o poplavah leta 1926
Karla Kofol: Gospodarska raba voda na Tolminskem
Dušan Jesenšek: Ribištvo na Tolminskem
Kristina Kozorog: Javna vodooskrba v občini Tolmin
Polonca Lapanja: Preskrba in poraba pitne vode na Šentviški planoti danes ter možnosti ureditve alternativnih vodnih virov
Karla Kofol: Voda, vir življenja - študentski raziskovalni tabor na Šentviški planoti


Izdal Tolminski muzej, 2017
228 barvnih strani

Jezik: slovenski, povzetki v angleškem jeziku

 

Cena: 15.00 €

Cvetje - Mengore, v viharju vojne 1915-1917

Ob 100-letnici preboja soške fronte je v založbi Ustanove "Fundacija Poti miru v Posočju" izšla monografija z naslovom Cvetje - Mengore, v viharju vojne 1915-1917, ki obravnava eno pomembnejših bojišč soške fronte.

Avtor knjige Lovro Galić se je kot izjemen poznavalec vojaškega dogajanja na soški fronti odločil za celovit in podroben pregled dogodkov v delu Posočja, ki je v vojaški literaturi poznan kot Tolminsko mostišče. Pri tem je ubral kar najbolj objektiven pristop: pripovedni del kronike dogodkov je dopolnil z objavo arhivskega gradiva (vojaških poročil, dokumentov, načrtov), ki je bilo za ta namen skrbno prevedeno. O obravnavanem času in prostoru pa veliko povedo tudi številne priložene fotografije.

Izdajatelj in založnik: Fundacija Poti miru v Posočju, 2017
424 črno-belih in barvnih strani

Jezik: slovenski

 

 

 

Cena: 29.90 €

Tolminci
Zgodovinski roman

Ob 300-letnici velikega tolminskega punta je na knjižne police prišla nova izdaja Pregljevega romana Tolminci, ki skozi literarno pripoved osvetljuje življenje in dogodke tistega časa. Zgodovinski roman je tokrat lično oblikovan in obogaten z barvnimi ilustracijami akademskega slikarja Rudija Skočirja.

Izdala Buča, Šmarje-Sap, 2013
Barvni tisk, 244 strani

Jezik: slovenski

Cena: 25.00 €

Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja

V času konstituiranja slovenske kulturne identitete na Goriškem so tolminski punt in dogodki leta 1713 odigrali zelo pomembno vlogo. Vse od takrat dalje je bilo znanstveno in drugo ukvarjanje s puntom vedno tudi otrok časa, v katerem je nastalo. Nenazadnje to dokazujejo tudi številni inovativni dogodki leta 2013. Tudi prispevki v tem zborniku so združili znanstvenike različnih generacij in usmeritev, ki so gibanje leta 1713 predstavili v novih dimenzijah in okoliščinah.

Izdala Zgodovinsko društvo za severno Primorsko in Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014
173 strani, črno-bel tisk

Jezik: slovenski, povzetki v angleškem ali italijanskem jeziku

Cena: 28.00 €

Gora krvi in vzdihljajev
Vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem vrhu

III. bataljon 46. pehotnega polka iz Szegeda se je od poletja 1915 osemindvajset mesecev boril na soški fronti. V sklopu 3. gorske brigade je bil zadolžen za obrambo tolminskega mostišča. Na 1359 m visokem Mrzlem vrhu, kjer so se odvijali hudi boji, so še danes vidne brazgotine vojnega opustošenja. Podpolkovnik Lajos Négyesi se je od leta 2001 velikokrat povzpel na goro. S svojo raziskovalno skupino je poiskal kraje, opisane v vojnih dnevnikih iz tistega obdobja, in identificiral položaje bataljona. Njegova knjiga nam razkriva svet kavern, ki jih skrivajo pobočja te prelepe gore.

Izdala Društvo "Peski 1915-1917" Tolmin in Tolminski muzej, 2015
Barvni tisk, 151 strani

Jezik: slovenski in angleški

Cena: 10.00 €

Leta strahu in trpljenja (1914-1918)
Kronika župnije Sv. Lucija (Most na Soči)

Opis dogajanja na Mostu na Soči in v okoliških vaseh v času prve svetovne vojne je leta 1925 za svetolucijsko župnijsko kroniko napisal domačin Ciril Munih. Vojne dogodke je doživljal na lastni koži, saj je kot bogoslovec in kasneje kaplan v bližnjem Podmelcu večji del vojne preživel v domačem kraju. V kroniki, ki dokaj verno sledi kronološkemu toku dogajanja, opisuje ljudi in njihove usode ter vsakdanje življenje civilistov, ki so se bili prisiljeni prilagoditi vojnim razmeram. Kljub teži dogodkov, ki jih opisuje, je njegova pripoved duhovita, živahna in zabavna, mestoma pa tudi čustvena, kritična ter polna ironije in nemočnega sprejemanja usode.

Izdal Tolminski muzej, 2016
Barvni tisk, 52 strani

Cena: 6.00 €

Po poteh Velikega tolminskega punta 1713
1. in 2. del

Kulturni in naravni spomeniki Slovenije – zbirka vodnikov
Izdal Zavod RS za spomeniško varstvo, 1976
2 x 23 č/b strani, slovenska izdaja

Cena: 3.85 €   Razprodano!

Tolminski zbornik 1975

Izdala kult. skupnost Tolmin, 1975
509 č/b in barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 6.00 €

Potresni zbornik

Izdala občinska konferenca SZDL Tolmin, 1980
496 č/b in barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 4.00 €

Tolminski zbornik 1997

Izdala Občina Tolmin, 1997
552 č/b in barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 10.85 €

Oblačilna kultura kmečkega prebivalstva na Tolminskem

Izdala Občina Tolmin, 1999
114 barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 9.01 €

Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787
Tretji zvezek

Izdala ZRC SAZU in Arhiv Slovenije, 1997
436 č/b strani, barvni kartografski del, slovensko-nemška izdaja

Cena: 47.99 €   Razprodano!

Grobišče pri sv. Luciji blizu Tolmina

Faksimiliran ponatis iz Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko, 1894
Samozaložba, 2001
Slovenska izdaja

Cena: 0.00 €   Razprodano!

Turistični zemljevid Kobarid - Tolmin

Izdala LTO Sotočje, 2002
Barvni tisk, slovensko–angleška izdaja, slovensko–italijanska izdaja, slovensko–nemška izdaja, slovensko–francoska izdaja

Cena: 6.26 €

Zdaj pa grem na bojno polje
Pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917

Spremni besedi avtorice mag. Damjane Fortunat Černilogar sledijo kratek zapis Stanislava Uršiča o očetu Ivanu Uršiču, prispevek Špele Mrak z naslovom »Jezikovna in literarna podoba pesmi in zapisov Ivana Uršiča« ter prispevek Stanislava Uršiča »Spomini na pripovedi očeta«. Osrednje mesto v knjigi imajo pesmi in dnevniški zapisi Ivana Uršiča, ki so nastali med 1. svetovno vojno. Ivan Uršič (1891—1974) iz Zgornje Borjane št. 76 je bil marca 1915 vpoklican v avstro-ogrsko vojsko in dodeljen 97. pehotnemu polku. Kmalu je bil poslan na oddaljeno bojišče ob Dnjestru. V skrbno varovani beležki je ves vojni čas beležil dogodke na vojaški poti in doživljaje izražal tudi v pesmih. V rojstno vas se je iz ujetništva vrnil marca 1919 in si tam ustvaril družino.

Sin Stanislav Uršič je v želji, da bi ohranil spomin na očetova vojna leta, njegovo beležko predal v uporabo Tolminskemu muzeju z namenom, da bi prišlo do knjižne izdaje. Zapisi in pesmi Ivana Uršiča so zanimivi, ker bralcu sto let po začetku prve svetovne vojne približajo doživljanje vojne skozi oči navadnega vojaka na poti na daljno vzhodno in nazaj na soško bojišče ter vse do Padule, na jug Italije.

Izdal Tolminski muzej, 2014
75 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 9.00 €

Zgodbe iz Posočja

Slikanica prinaša dvanajst kratkih zgodb z ilustracijami, ki govore o preteklem življenju ljudi ob gornjem toku reke Soče. Predstavlja čas od kamenodobne piščali do Titovih pionirjev, od najstarejših obdobij poselitve Posočja do današnjih dni. Zgodbe iz Posočja so tudi svojevrsten vodnik po stalni razstavi Tolminskega muzeja. Vsaka od njih namreč govori o enem od zgodovinskih obdobij, ki jih predstavljamo na razstavi. In ker si sledijo po časovnem zaporedju, ob njihovem prebiranju na zabaven in nekoliko drugačen način spoznavamo celoten zgodovinski časovni trak. Za vsako zgodovinsko obdobje so v zadnjem delu slikanice dodana še vprašanja za ponavljanje in utrjevanje snovi, odgovori na zastavljena vprašanja pa najdete v spodnjem dokumentu.

Izdal Tolminski muzej, 2010
42 ČB strani

Jezik: slovenski

Cena: 3.00 €

Pri Kosmaču
Literarni vodnik po Kosmačevi domačiji, domu Cirila Kosmača

Tanka knjižica prinaša devet odlomkov iz različnih Kosmačevih del, ki se nanašajo na njegov dom ob Idrijci, ki je od leta 2003 preurejen v spominski muzej. Vsak odlomek se nanaša na enega izmed prostorov, ki jih lahko vidimo v hiši in pred njo. Dopolnjujejo jih fotografije današnjega stanja te iste lokacije, tem pa so pridane še ilustracije oseb, opisanih v izbranem odlomku. Knjižica torej govori o prepletu literarnega in resničnega, izpraznjeni stavbi pa vdihuje življenje kakršnega je v času bivanja doma občutil in kasneje opisal Ciril Kosmač. Večkrat je namreč izjavil »da piše samo iz resničnega življenja, ki ga zares pozna«. V njegovih maloštevilnih delih, predvsem pa v romanu Pomladni dan, ki govori prav o njegovih mladostnih letih preživetih doma na Slapu ob Idrijci, je to lepo vidno. Knjižico je ilustriral akademski slikar Matjaž Schmidt.

Izdal Tolminski muzej, 2010
23 barvnih strani, slovenska izdaja

Cena: 3.00 €

Domovanje v raju
Zgodovina Loga pod Mangartom

Knjiga obravnava Log pod Mangartom, njegove prebivalce, njih šege in navade, preteklost kraja in njegove socialne podobe. Posebna pozornost je namenjena tistim Ložanom, ki so preko Predela, kasneje pa skozi predor pod Predelom, odhajali na delo v rabeljski rudnik.
Vsebina knjige je razdeljena na tri sklope. Prvi obsega opis ter razvoj doline, naravna dogajanja, naraščanje in upadanje števila prebivalcev ter njihovo življenje nekoč. Drugi sklop predstavlja bitje in žitje prebivalcev in doline v obeh vojnah 20. stoletja, čas med njima in po drugi svetovni vojni. Tretji sklop pa obravnava rabeljski rudnik z njegovo zgodovino in rudarsko življenje in delo skozi čas.

Številnim slovenskim krajem, ki že imajo svoje domoznanske monografije, se s knjigo mag. Jake Vadnjala pridružuje tudi Log pod Mangartom.

Izdal Tolminski muzej, 2009                                                                                                                                                                 309 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

 

Cena: 12.00 €   Razprodano!

Mirko Benedejčič - Hrenc, pesnik in pravljičar
Po audio posnetkih besedila zapisala, priredila in uredila Helena Čujec Stres

V knjigi so zbrane pripovedi, pravljice, povedke in pesmi pesnika, pripovedovalca in pravljičarja Mirka Benedejčiča - Hrenca iz Zatolmina.
Njegovo zbrano delo govori o tem, da je bil kot preprost človek ustvarjalen, saj je, čeprav se je moral boriti za vsakdanji obstoj, znal ohranjati in izpovedovati svoje hrepenenje.
Svojih povedk in pravljic ni zapisoval, ohranjale in spreminjale so se z njegovim zanimivim pripovedovanjem. Audio posnetki njegovih povedk in pravljic so nastali, ko so se z njim pogovarjali trije zapisovalci pripovedi: Janez Dolenc leta 1970, Helena Čujec Stres leta 1997 in Anja Štefan v letih 1999 in 2000.
Helena Čujec Stres je dodala še slovar narečnih in manj znanih besed.

Izdal Tolminski muzej, 2009
64 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 8.00 €

Vodni mlini na Kobariškem
Od srednjega veka do opustitve delovanja sredi 20. stoletja

V knjigi so predstavljeni številni mlini na Kobariškem iz obdobja od 15. do 20. stoletja. Namen študije profesorja zgodovine Petra Stresa je ohraniti vedenje o delovanju mlinov, teh nekdaj zelo pomembnih naprav v vaseh na Kobariškem. Poleg mlinov so opisane tudi vodne žage in kladiva na vodni pogon iz nekaterih starejših kovačnic.

Izdal Tolminski muzej, 2008
134 barvnih strani

Jezik: slovenski,  povzetek v angleškem jeziku

Cena: 12.00 €

Spomini avstro-ogrskega častnika na Tolmin
Cesarski in kraljevi častnik se spominja Tolmina

Cesarski in kraljevi inženirski štab v Tolminu 1915—1917 / Der k.u.k. Geniestab in Tolmein 1915—1917
Cesta iz Tolmina v Polog / Strasse von Tolmein nach Pologar

V knjigi so predstavljeni spomini avstro-ogrskega častnika ing. Klemensa Melicherja na vojna leta, ki jih je preživel na območju Tolminske, v vasi Čadrg in pri gradnji ceste v Polog. Knjiga je nastala na podlagi njegovih pisem, beležk, dokumentov in fotografij, ki jih je zbrala in uredila njegova hči Maria Dorothea Huf-Melicher. Zapisi so urejeni po letnicah od leta 1915—1917, celotno besedilo pa je objavljeno tudi v originalnem, nemškem jeziku.

Izdal Tolminski muzej, 2007
77 barvnih strani

Jezik: slovenski in nemški

Cena: 10.00 €   Razprodano!

Od Krna do Rombona 1915—1917

Vsebinsko je knjiga razdeljena na tri večje sklope. V prvem avtor Lovro Galić obravnava dogodke v letih 1915—1917 in natančno razloži vojni ustroj na obravnavanem območju vojaškega delovanja. Drugi sklop tvorijo seznami padlih avstro-ogrskih vojakov na odseku IV (Krn— Predel). V njem je zajetih tudi 3496 avstro-ogrskih vojakov, 164 ruskih vojnih ujetnikov, trije srbski vojni ujetniki in 134 Nemcev (znanih in neznanih), ki so padli na v knjigi obravnavanem območju. Avtorica tretjega sklopa, Darja Pirih, pa je v prispevku z naslovom Dan pojutrišnjem namenila večjo pozornost domačinom, ki so morali na bojišča daleč proč od doma. Izdelala je sezname padlih in pogrešanih krajanov, v katerih je zajeto 644 ljudi iz občin Kobarid in Bovec.

Vsebinskemu delu je dodano bogato slikovno gradivo. Prvič so objavljeni posnetki iz albuma neznanega častnika ljubljanskega domobranskega polka LIR27 (2. polka gorskih strelcev) iz obdobja, ko je polk branil položaje med Šmohorjem in Lemežem (jesen/zima 1915—1916). Album hrani Vojni arhiv na Dunaju. Objavljeni so še posnetki iz arhiva dunajskega Vojno zgodovinskega muzeja ter fotografije iz zbirke Mirka Kurinčiča. Dodane so tudi kartografske priloge, ki so bralcu v pomoč pri razumevanju vojaških dogodkov na obravnavanem območju.

Izdala Tolminski muzej in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«, 2007
445 črno-belih in barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 15.00 €

Stoji v planini vas ... Tolminske Ravne

Knjiga je tipično domoznansko delo, v katerem je podrobno predstavljeno življenje hribovske vasi Tolminske Ravne od konca 19. stoletja do danes. Avtorica, upokojena učiteljica, rojena v obravnavani vasi, je obsežno besedilo razdelila v enajst poglavij. V prvem je predstavila vas in njeno lego, v drugem zgodovino, tretje poglavje govori o posameznih družinah v vasi, nadalje je predstavljena materialna, socialna in duhovna slika kraja, v zadnjem delu pa je govora še o športni in kulturni dejavnosti v vasi ter o avtoričinih spominih na otroštvo in na dva večja potresa, ki sta prizadela Posočje. Besedilu so dodane številne barvne in črno-bele fotografije pokrajine, ljudi in običajev.

Izdal Tolminski muzej, 2006
429 črno-belih in barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 14.00 €

Baški zbornik

V letih 1992, 1993 in 1995 so v Podbrdu potekali 7., 8., in 9. Alpski mladinski raziskovalni tabor. Na pobudo univ. prof. dr. Jurija Kunaverja je bil izpeljan v okviru Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije, ki je pred tem organizirala podobne tabore tudi v Bovcu in v okolici Tolmina.

Mentorji posameznih skupin ter še nekateri drugi raziskovalci zgodovine zgornjega dela Baške doline so bili ob zaključku tabora naprošeni, da rezultate svojega dela predstavijo v pisni obliki. Tako je nastalo 14 strokovnih prispevkov, ki vsak s svojega zornega kota osvetljujejo življenje in zgodovino območja. Akademičarka dr. Dragica Turnšek je v svojem prispevku predstavila geološko zgodovino Hudajužne in okolice, arheolog Drago Svoljšak je prispeval članek o arheoloških najdbah na Koritnici, dr. Igor Dakskobler je pisal o gozdni vegetaciji, mag. Drago Trpin o cesarskih gozdovih na Tolminskem, mag. France Baraga pa je v svojem prispevku predstavil vizitacijske zapisnike župnije Nemški Rut. V drugem delu knjige so nadalje predstavljene predvsem teme iz novejše zgodovine območja. Prof. Janez Dolenc je napisal prispevek o vsakdanjem življenju v Rutu med obema vojnama, Marta Berginc o starih hišnih imenih v župniji Podbrdo, mag. Silvo Torkar pa je prispeval dva članka: Hudajužna in Obloke v terezijanskem katastru 1752 in Zemljepisna imena v zgornji Baški dolini. V nadaljevanju najdemo še članke o Petru Kusterletu – dvojniku cesarja Franca Jožefa (avtor Cveto Zgaga), narodnoosvobodilnem boju v Podbrdu in okolici (avtor Janko Valentinčič), demografiji vasi Stržišče, Kal, Grant in Rut (avtorica Marjana Barbič) ter o zgodovini osnovne šole na Grahovem (avtorica Helena Bizalj). Nadja Valentinčič Furlan je prispevala še članek o vizualnih zapisih v zgornjem delu Baške doline. 

Izdal Tolminski muzej, 2006
185 črno-belih strani

Jezik: slovenski, povzetki člankov v angleškem jeziku

Cena: 9.62 €   Razprodano!

Življenje ob železni cesti
Sto let Bohinjske proge

Knjiga je izšla kot spremni katalog istoimenske muzejske razstave, posvečene stoletnici Bohinjske železnice. V njej je objavljenih osem prispevkov, ki vsak s svojega zornega kota govore o vlogi te pomembne železniške povezave ter o njenem vplivu na razvoj in življenje v krajih ob njej. Karla Kofol je v članku Občine Grahovo, Sv. Lucija in Tolmin v času gradnje Bohinjske proge podrobneje predstavila čas gradnje in probleme, ki so jih imele ob tem posamezne občine. Matija Medvešček je opisal odmeve na gradnjo v tedanjih časopisih Soča in Primorski list. Darja Pirih pa je v svojem prispevku opisala spremembe v pokrajini, do katerih je prišlo v dolini Bače s prihodom železnice. Arhitektka Marjana Lesar Slovnik je v nadaljevanju opisala arhitekturo Bohinjske železnice, Boštjan Omerzel in Nataša Mrak pa vlogo železnice v 1. in 2. svetovni vojni. Zadnji prispevek Karle Kofol govori o času po koncu druge svetovne vojne in o današnji negotovi usodi te edinstvene železniške proge. Prispevke dopolnjuje bogat slikovni material, ki so ga prispevale različne inštitucije ter številni zasebni zbiralci.

Izdal Tolminski muzej, 2006
192 barvnih strani

Jezik: slovenski

Cena: 10.00 €

Tolminsko mostišče I

V knjigi, za katero je spremno besedilo napisal minister za kulturo RS, dr. Vasko Simoniti, je uvodoma objavljen krajši tekst dr. Branka Marušiča: O Tolminu in tolminskem sodnem okraju pred prvo svetovno vojno. Sledi obsežno besedilo Lovra Galića, velikega poznavalca in raziskovalca vojaških dogodkov prve svetovne vojne. Besedilo je razdeljeno v dva dela. Prvi v trinajstih poglavjih obravnava dogodke od začetka vojne na Soči do 24. oktobra 1917. Drugi del je osredotočen na dvanajsto soško bitko in preboj italijanske fronte. Vojnim operacijam in dogodkom sledimo skozi sedem poglavij. Sledi zapis Sklepne misli ter povzetek, ki je preveden v nemški, italijanski in angleški jezik. Knjigo dopolnjujejo priloge, v katerih so objavljena v slovenski jezik prevedena pomembna pričevanja udeležencev vojne. Za pomoč bralcu pri spremljanju vsebine je priloženo 10 kartografskih prilog s prikazi vojnih operacij na soški fronti ter Državna topografska karta v merilu 1:50.000.

Knjiga je opremljena s slikovnim gradivom. Poleg gradiva, ki ga je prispeval gospod Galić, so prvič objavljeni dokumentarni posnetki iz foto-albuma »Spomin na vojno proti Italiji«, ki ga hrani Tolminski muzej.

Izdal Tolminski muzej, 2005
364 črno-belih strani

Jezik: slovenski, povzetek v nemškem, italijanskem in angleškem jeziku

Cena: 15.00 €

Tolminsko mostišče II

Avtorice prispevkov v drugi knjigi, dr. Petra Svoljšak, Darja Pirih in mag. Damjana Fortunat Černilogar opisujejo življenje vojakov in tegobe lokalnega prebivalstva ter vojaška pokopališča, ki so že kmalu po izbruhu bojev na Soči začela prekrivati številne travnike in pašnike. Iz priloženega seznama tolminskih žrtev je razviden krvni davek naselij na Tolminskem. Mnogi domačini so namreč kot vojaki, osebe v vojaški službi ali kot civilisti postali žrtve prve svetovne vojne. Prvič so na podlagi arhivskih virov izdelani in objavljeni tudi seznami padlih avstro-ogrskih vojakov na tolminskem mostišču 1915-1917, pri čemer je evidentiranih 11.780 znanih in neznanih avstro-ogrskih vojakov. Metodološka pojasnila k popisom padlih na območju XV. avstro-ogrskega korpusa je podal Lovro Galić.

Izdal Tolminski muzej, 2005
364 črno-belih strani

Jezik: slovenski

Cena: 15.00 €

Bovški zbornik

Bovški zbornik je posvečen 800-letnici prve omembe župnije Bovec v pisnih virih. V prvem od treh sklopov so zbrana besedila, ki govore o praznovanju 800-letnice ter o zgodovinskih dejstvih, povezanih s tem visokim jubilejem. Drugi sklop z desetimi prispevki je bolj barvit in raznolik: v njem so zbrani teksti, ki govore o geološki zgradbi Bovškega, o njegovih reliefnih in drugih naravnih značilnostih, o arheoloških najdbah v Srpenici, o bogati trgovski, gostinski in obrtni dejavnosti na Bovškem konec 19. in v začetku 20. stoletja ter o posoških rudarjih v rudniku v Rajblju. Tu je še članek o govoru in ljudskem izročilu Bovškega, zadnji trije prispevki pa obravnavajo umetnostnozgodovinsko dediščino cerkva v bovški župniji. Tretji sklop je posvečen posameznikom, ki so s svojim delom zaznamovali Bovško. V krajših zapisih so predstavljeni: akademska slikarka Stanka Komac Šraj, gradbenik in profesor Mihael Štrukelj, hotelir Ivan Kenda, obrtnika in kulturna delavca Ivan Mihelič starejši in mlajši, orglar, glasbeni pedagog in skladatelj Danilo Fajgelj, duhovnik in arhivist dr. Ivo Juvančič ter najmlaši med njimi, zborovodja, dirigent in glasbeni pedagog Ambrož Čopi.

Izdal Tolminski muzej, 2004
296 črno-belih in barvnih strani

Jezik: slovenski, povzetki člankov v angleškem jeziku

Cena: 12.00 €

Trebuški zbornik

V zborniku je v treh vsebinsko različnih sklopih objavljenih 19 strokovnih besedil z različnih področij. Članki so nastali kot rezultat triletnega terenskega raziskovalnega dela srednješolcev in njihovih mentorjev v okviru Alpskega mladinskega raziskovalnega tabora, ki je potekal v Dolenji Trebuši v letih 1996-1998. V prvem sklopu so predstavljeni cilji in namen tabora ter delo po skupinah. V drugem, naravoslovno obarvanem sklopu je podan geografski oris območja, njegove geološke in geomorfološke značilnosti ter rastje. Tretji sklop pa prinaša različne članke s področja jezikoslovja, geografije, etnologije in zgodovine. Zbornik je tako celovit in obenem raznovrsten prikaz sicer majhnega, a izredno pestrega območja Tolminske, njegovega preteklega in današnjega življenja.

Izdal Tolminski muzej, 2003
288 črno-belih strani

Jezik: slovenski, povzetki člankov v angleškem jeziku

Cena: 10.00 €

Tolminska je pesem

V knjigi so zbrani objavljeni in doslej še neobjavljeni teksti učiteljice, muzealke in etnologinje Marije Rutar iz Tolmina. Avtorica šestinštiridesetih v knjigi zbranih izrazito etnološko in domoznansko obarvanih tekstov je bila pobudnica za ustanovitev Tolminskega muzeja in kasneje tudi njegova dolgoletna sodelavka. Prečesala je celotno območje tedanje tolminske občine, si vestno zapisovala kar je videla in izvedela ter marsikaj od tega tudi objavila. Njeni teksti so v knjigi razdeljeni v tri večje sklope: prvi »Od tolminskega mesta …« govori o življenju v nekdanjem trgu Tolmin, v drugem z naslovom »… do breginjskih vasi« je predstavljeno življenje v vaseh od Trente do Šentviške planote. Tretji sklop podrobneje predstavlja njeno življenje in delo. Marijini zapisi o preteklem življenju Tolminske niso samo zanimivo branje, ampak tudi neizogibno študijsko gradivo za vse, ki se danes ukvarjajo s proučevanjem preteklosti.

Izdal Tolminski muzej, 2000
270 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

Cena: 10.00 €

Tolminske zgodovinske črtice

V knjigi je zbranih osemnajst zgodovinskih, domoznanskih in potopisnih člankov, ki jih je zgodovinar, arheolog in geograf Simon Rutar objavljal v tedanjem časopisju in so danes povprečnemu bralcu le težko dosegljivi. Tekste je izbral, uredil in z obsežnimi opombami dopolnil zgodovinar dr. Branko Marušič, ki je tudi avtor uvodnega besedila. Večina člankov obravnava pomembnejše dogodke iz zgodovine Tolminske, v treh pa je predstavljeno življenje v krajih na drugi strani današnje italijansko-slovenske meje.

Zbrani teksti so dopolnjeni s sedemindvajsetimi razglednicami krajev Tolminske iz časa pred prvo svetovno vojno ter drugim slikovnim gradivom.

Izdal Tolminski muzej, 2001
115 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

Cena: 8.00 €

Pirnikov zbornik

Zbornik je posvečen skladatelju, zborovodji in glasbenemu pedagogu Maksu Pirniku. V prvem delu je objavljenih 16 besedil, v katerih so o njem spregovorili njegovi znanci, učenci in sodelavci. V drugem delu pa so objavljeni referati, ki so bili leta 1982, ob Pirnikovi 80-letnici, predstavljeni na posvetu v Novi Gorici in govorijo predvsem o njegovem strokovnem delu na področju glasbe in glasbene pedagogike. Knjigo dopolnjujejo številne fotografije iz njegovega življenja.

Različni avtorji
Izdal Tolminski muzej, 2002
126 črno-belih strani

Jezik: slovenski

 

Cena: 8.00 €

Čez Most po modrost
Vodnik po kulturnozgodovinski poti po Mostu na Soči

Kulturnozgodovinska pot po Mostu na Soči z bližnjo okolico je poimenovana Čez Most po modrost. Domačini namreč Most na Soči na kratko imenujejo kar Most, hkrati pa je kraj na mostova čez Sočo in Idrijco vezan že od davne preteklosti. Po poti nas spremlja sovica, ki v grški mitologiji pooseblja modrost. Sovico, upodobljeno na skifosu, grški posodici, so našli na Mostu na Soči med arheološkimi raziskavami leta 2001.

Evropska zgodovina pozna Most na Soči kot enega najkompleksnejših arheoloških najdišč jugovzhodnega alpskega območja in pravo arheološko zakladnico, zato je največji poudarek namenjen prav predstavitvi arheološke dediščine. Najdbe iz bronaste in železne dobe ter rimskega in zgodnje srednjeveškega časa so dokaz pomembnosti kraja skozi obdobje kar treh tisočletij. Vodnik nam predstavi tudi sakralne, zgodovinske, arhitekturne in tehnične spomenike v kraju ter velike osebnosti in njihove zasluge za dvig kulture slovenstva.

Označena kulturnozgodovinska pot je speljana po Mostu na Soči in vključuje še sosednji vasi Modrejce in Modrej. V nadaljevanju vodnika so ovrednotene zanimivosti iz vasi, ki obkrožajo Most na Soči (Drobočnik, Gorenji Log, Tolminski Lom, Kanalski Lom, Bača pri Modreju, Postaja in Kozmerice). Vodnik vključuje še turistične in druge informacije o kraju. 

Izdala LTO Sotočje in Tolminski muzej, 2005
80 barvnih strani

Jezik: slovenski, angleški

Cena: 3.00 €

Naročilo artiklov iz muzejske trgovine
Odpiralni čas
Tolminski muzej, stalna razstava

torek - petek: 9h - 16h
sobota, nedelja, prazniki: 13h - 17h
ponedeljek zaprto
zaprto tudi 1.1., 1.11. in 25.12.
Vstopnina
Tolminski muzej, stalna razstava

posamezniki
odrasli: 4 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 3 €
predšolski otroci: brezplačno
družine z otroki do 15 let: 7 €
skupine
odrasli, upokojenci: 3 €
otroci, dijaki, študenti: 2 €

Tolminski muzej, občasna razstava
odrasli: 2 €
otroci, dijaki, študenti
in upokojenci: 1 €
FacebookRSS